Adıyaman Kırşehir Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Kırşehir Otobüs Bileti

Adıyaman Kırşehir otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Kırşehir’e giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ :  Orta Anadolu gibi burası da teker teker bütün tarihiyle birlikte tam ve kesin olarak ele alınabilmiş değildir.

Köklü bir tarihe sahip olmakla beraber bu şehrin hangi tarihte ve kimler tarafından kurulduğu henüz bilinmemektedir. Mamafih Cevat Hakkı Beyin “Kırşehir” adlı eseri bize bu şehrin tarihi hakkında bir hayli geniş malûmat vermektedir.

Kırşehir’in ilk tarihî zamanını Etilerinki ile mütelea etmek yerinde olur. Zira gerek Etilerin merkezi Hatusas (Boğazköy’)ün Kırşehire yakın olusu, gerek meşhur Fransız Arkeologlarından Luis Dalıport’un 1931 yılında Kırşehire 40 Km. mesafede bulunan Hashöyük mevkiindeki araştırmalarında Etilore ait eserlere tesadüf edişi, Etiler tarihi ile birlikte mütalea edilmesine ve ilk tarihi Etilerin kaderi ile bağlamış olmasına delil sayılabilir.

Klâsik tarihlerde adı Aqua Saravenea ve Mokisos olarak geçen Kırşehirin müteakip kaderi kızdırmak çevresindeki diğer şehirlerle birlikte ele alınır. Roma zamanında ise onlara ait belli başlı kasabalardan biri olduğu ileri sürülebilir.

Selçuk Türklerine Anadolu yaylasını baştanbaşa açmış elan meşhur Malazgirt (26.Ağustos.1071) meydan muharebesinden sonra burası da Kutulmusoğlu Süleyman Şah ve kardeşlerinin eline geçmiştir. Öyle tahmin edilir ki Selçuk Türkleri Kırşehir baştan inşa ettiler veya yepyeni bir imara kavuşturarak büyüttüler, güzeleştirdiler.

Kırşehir Osmanlılar tarafından, bu imparatorluğa katılıncaya kadar devamlı olarak Selçuklularda kalmamış, bilâhare Danismendlere. tekrar Selçuk Türklerine ve nihayet Ertana oğullarına geçmiştir ki bilhassa bunların zamanında Anadolunun ilk büyük Türk Şairi ve mutasavvıfı olan Aşık Paşa Kırşehirde yasamış ve 1332 de Kırsehirde ölmüştür.

Anadolunun ve yakın Türk tarihinin mukadderatını uzun yıllar ellerince tutar. Osmanoğullarının eline Kırşehir, Sultan Muradı Hüdavendigâr  elemiştir. Ancak Murad Hüdavendigâr’ın 1389.

Fakat Kadı Burhanettin saltanatı uzun sürmemiş ve 1398 de Akkoyunlu Emiri Kara Yürük Osman Bey tarafından öldürülmesi üzerine, Kadı Burhanettin ümeramı derhal Yıldırım Baveside haber vermişler ve kendisinin süratle gelmrsini istemişlerdi. Yıldırım Bayezid, ismine yakışır bir süratle yetişmiş Kadı Burh&nettirsin bütün ülkesi ile birlikte Kırşehiri de tekrar Osman’ı ümran arma ilâve etmiştir.

Meşhur Ankara hezimetinden sonra Anado- lunun tekrar beyliklere iadesini kendi hâkimiyetini kabul etmeleri şartıyla benimseyen Timur’un bu tavizinden sonra, OsmanlIların amansız rakibi Karaman devleti diğer birçok yerlerle birlikte Kırşehiri de ülkesine katmıştır.

Ankara muharebesinden sonraki ara devrede, Şehzadeler mücadele ederken, Mehmet Çelebi Kırşehire 15 Km. mesafede Cemale kalesinde Karaman Beyi Mehmet Beyle Vıluşârak, Kardeşi SüWman Çelebiye karşı gizlice bir ittifak muahedesi imzalamıştır. Os- manlı İmparatorluğunun bu durgun devresinde Çelebiler mücadelesinden muzaffer çıkan Çelebi Sultan Mehmet zamanında Kırşehir tekrar Osmanlı ülkesine ilâve edilmiştir.

Selçuklular, İlhaniler ve Ertanoğullarına kadar Kayseriye bağlı bir kasaba iken, Osmanlılar devrinde Karaman eyaletine bağlanmış, bir aralık kaza haline gelmiş, tekrar mutasarrıflık olmuş ve Cumhuriyet Hükümeti zamanında ise vilâyet merkezi ittihaz edilmiştir.

Kırşehir, Anadoluda senelerce bir ilim merkezi olarak kalmış, Melik Gazi medresesinde dört mezhebin fıkıhı okutulmuş ve başta büyük Türk şairi Aşık Paşa olmak üzere değerli birçok şahsiyetler yetişmiştir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Kırşehir otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!