Afyon Elazığ Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Elazığ Otobüs Bileti

Afyon Elazığ otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Elazığ’a giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ : Elâzığ, Harput’un yerine kaim olan yeni bir şehirdir. Taş kale manâsına gelen Harput, M.Ö. VIII. yüzyılda. Hitit (Eti) İmparatorluğunun yıkılmasile meydana gelen irili ufaklı kırallıklardan biri olan Urartu Devleti hudutları içinde bulunuyordu. Bu bölge sırasiyle Asur, İran, Roma ve Bizans hâkimiyetine girmiştir. Bu devletlerin çökmeleri sırasında müteaddit defalar mahalli sergerdelerin nüfuzu altında kalmıştır.

VII. yüzyıl ortalarında başlıyan Arap – Bizans mücadeleleri esnasında Harput ve dolayları, İslâm ordusu tarafından zaptedilmiştir. Fakat, bir kaç defa el değiştirdiği zannedilmektedir.

Selçukluların Anadolu akmları sırasında. Harput da bu hücumlara hedef olmuştur. Malazgirt zaferinden (1071) sonra bütün doğu .Anadolu Türk hâkimiyetine girdiği zaman Harput kalesi Emir Çubuk taraftr.dar. fethedildi. Emir Çubuk, merkezi Harput olan bir emirlik kurmuştur Harput. 1114 yılında Artukoğullarına intikal etti. Artukoğlu Emir Belek tarafurdar. esir olarak Harput kalesine kapatılan Urfa kontu Josselin ve Kudüs Kıralı I. Baudouin, yerli ermenilerin yardımıyla burayı elegeçirrrüşlerse de <1123), Emir Belek kaleyi tekrar aldı. Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Aleiddin Keykubad, 1232 yılında Harput’u zaptederek Artukoğulları hâkimiyetine son verdi.

Anadolu Selçuklu devletinin inkırazından sonra Duigadır-oğulları ile Eretnaoğulları arasındaki mücadeleye sahne olan Harput. 1402 de Temür’ün idaresine, bilâhare Dulgadır devletinin hâkimiyetine geçmişse de 1465’te Akkoyonlu Uzun-Hasan tarafından zaptolunmuştur. XVI. yüzyılda Safevilerin idaresinde iken Osmanlı ülkesine katıldı (1516).

Osmanlı idaresinde Harput, Diyarbakır eyaletine bağlanarak bir sancak halinde idare ediliyordu. XIX. yüzyılda ehemmiyetini kaybetmeğe başlamış, münakale zorlukları halkının Mezraa adı verilen ovaya yerleşmesine sebep olmuştur. 1834 de doğu bölgelerinin islâhma memur edilen Reşid Mehmed Paşa’nın teklifi üzerine Mezraa’da bir şehir kurulmuş ve 1862 de buraya vali tâyin olunan İsmail Paşa’nın teklifi veçhile Mamuretel’aziz adı verilmiştir. Bu isim, sonraları Elâziz olarak kısaltıldı. Bir ara Diyarbakır’a bağlanan Elâziz 1875’te mutasarrıflık olmuş, 1879’da tekrar vilâyet haline getirilmiştir. 1937’de adı Elâzığ olarak değiştirilmiştir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Elazığ otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!