Afyon Erzincan Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Erzincan Otobüs Bileti

Afyon Erzincan otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Erzincan’a giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ : Erzincan şehrinin kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu bilinmemekle beraber, eski bir mazisi vardır. Ermeni tarihçileri şehrin kuruluşunu milâttan öncelere kadar götürürler. Şehrin adı Strıberı da Eriza diye bahsedilir. Türk hâkimiyetine geçtikten sonra Erzingârı ve halk ara sıra da Ezirgân diye anılmağa başladı.

Erzincan ve havalisi, bir çok yüzyıllar İran ve Roma  altında bulunmuş, bazan yerli küçük hükümetlerle idare edilmiş nihayet. VIZ yüzyıl başlarında Sasanî hâkimiyetine girmiştir. Çok geçmeden imparatoru Heraklius, Erzincan bölgesini istirdat etmişse de bu sefer Is.hm. ordularının taarruzuna uğramıştır. 638 yıllarında mandasındaki kuvvetler, 645 de de Emevilerin kumandanlarından Habib bin Maslama ordusu bu havaliyi ele geçirmişlerdir. Fakat, bu hâkimiyet kısa sürmüş ve Hazar Türkleri, Arapları buradan kovmuştur. Daha sonraları, Bizans hâkimiyetinde bulunan Erzincan, Malazgirt zaferini müteakip Alp- Arslan’ın kumandanlarından Emir Mengüçek tarafından zaptedildi ve burası,

XIII. yüzyıl başlarına kadar, Mengüçek’in kurduğu emirliğin merkezi oldu. Mengüçoğlu Alâüddin Davud Şah, 1228 de Erzincan Anadolu Selçuklu devletine terketmeğe mecbur oldu. Anadolu Selçuklularının Kösedağ’da mağlûbiyetile Moğol hâkimiyetine giren Erzincan ve dolayları. Moğollara intikal etmiş ve sonra İlhanlılann idaresine geçmişse de 1335 de bu devletin inkıraza uğraması üzerine Eretna Beyliği hâkimiyetine girmiştir. Burak-oğulları da bu yerlere hâkim olmuştur.

Yıldırım Eayezid, 1401 tarihinde Erzincan’ı muhasara ederek aldı ise de, Ankara mağlûbiyetile bu yerler Osmanlı ülkesinden ayrıldı. Bundan sonra, Erzincan’ı Akkoyunlu devleti almış ve burası Uzun-Hasan tarafından imar edilmiştir. Akkoyunluların Otlukbeli’nde mağlubolması üzerine mahallî beylikleri idare edilen bu bölge, Safevîlere intikal etmiş ve Çaldıran muharebesi esnasında (1514) Osmanlı ülkesine katılmıştır.

Osmanlı idaresinde Erzincan, Erzurum vilâyetine bağlı bir sancak merkezi olmuştur. Celâli ve Abaza Paşa isyanlarına sahne olan şehir, müteaddit zelzeleler neticesinde harabolmuştur. Birinci Dünya Harbi esnasında Rus istilâsına uğradı (1916) ise de kısa bir müddet sonra istirdat edildi (1919). Müstakil mutasarrıflıkla idare edilen Erzincan, Cumhuriyet devrinde vilâyet haline konuldu. 1939 yılında büyük bir zelzele felâketine uğrayan şehir baştanbaşa yıkılmış ve bugün yepyeni bir Erzincan kurulmuştur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Erzincan otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!