Ağrı Yozgat Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Yozgat Otobüs Bileti

Ağrı Yozgat otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Yozgat’a giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ : Anadolu yaylâsının Kızılırmak çevresi içinde ve her yönden gelen yolların birleşim noktasında kurulmuş elan Yozgat tarihinin çok eski devirlere ulaştığına dâir kayıtlara şimdiye kadar rastlanamamıştır.

Meşhur tarihçi, Charles Texier’in (Küçük Asya,) isimli eserinde Yozgat hakkında aynen şu satırlar vardır : “Yozgat eski Tavyum şehrinin yerine kaim demek ise de bu nüşabehet yolun telâki noktasında bulunması itibariyledir. Yozgat vâdilerinin birinde Yörüklerin yaylâladığı Yaz aylarında çadırlar kurarak yaşadıkları) bir Türkmen köyü mevcuttu. Çapanoğullarından Ahmet Paşa bu köyde doğmuştu. Ahmet Paşa iktidara gelince doğduğu yeri geliştirmiş ve imar etmiştir.”

Ankara Salnamesi ise şehrin kuruluşunu şöyle anlatıyor : “Yozgat kazası XII. yüzyıl hicrinin başlarında Ömer Cebbar Ağa tarafından bina edilmiştir. Mumaileyhin torunlarından Ahmet Paşa tarafından geliştirilerek camiler ve medreseler yaptırılmıştır.”

Diğer tarih kayıtlarına göre; Çapanoğulları Türkmen aslından olup, Karacamanoğulları ile çağdaştırlar. Yozgat, Ankara, Amasya, Niğde ve Kayseriyi idare etmişlerdir.

Hakkında sarih malûmat bulunan, Çapanoğlu Ahmet Paşa Yozgat ve civarı Mutasarrıfı iken (1765) yılında ve İstanbul’un emriyle Sivas Valisi tarafından azledilmiş ve yerine oğlu Mustafa Bey getirilmiştir. Mustafa Bey iki yıl sonra kendi adamları tarafından öldürülünce yerine, kardeşi Süleyman Bey geçmiştir.

Sultan Mahmut II. 28/7/1803’de tahta çıkınca, memleket idaresine yeni bir düzen vermek istemiş ve bu cümleden olarak Derebeyleri peyderpey ortadan kaldırarak yerlerine İstanbul’dan valiler göndermiştir. Çapanoğlu Süleyman Bey’in 1814 de vefatını müteakip Yozgat’a da bir vali tayin edilmiştir.

Yozgat, uzun yıllar Bozok Sancağı adiyle anılan Kayseri ve civarını içine alan Sancağın merkezi idi. Bilâhare Ankara’ya tabi olmuş, Millî Mücadelenin ilk ıgünlerinde hayli sıkıntı çekmiş ve 14 Haziran 1920’de âsilerin eline geçmiştir.

Cumhuriyetimizin ilânını müteakip Büzük adiyle teşkil edilen vilâyetin merkezi olmuş ve bilâhare Bozok adı tekrar kaldırılarak Yozıgat’a çevrilmiştir.

Yozgat, yetiştirdiği kıymetli şahsiyetlerle de müstesna bir varlık taşır. Bunlardan bilhassa ikisi üze- YOZGAT : Büyük Cami rinde durmak yerinde

olur: Birincisi Akif Paşa 1787 de doğmuş, II. Mahmut zamanındaki teşkilâtta ilk defa Hariciye Nazırı ve sonra yine ilk defa Dahiliye Nazırı olmuştur. Akif Paşa ayni zamanda edebî eserleriyle de tanınmış bir fikir ve kalem erbabı idi. 1845 tarihinde vefat etmiştir.

İkincisi, Agâh Efendidir. Her ne kadar 1832 tarihinde, Istanbulda dünyaya gelmiş ise de Çapanoğlu ailesine mensuptur ve YozgatlI Ömer Hulusi Efendinin oğludur. Agâh Efendi, 1880’da ilk Türkçe hususî gazetemiz olan “Tercümanı Ahval” gazetesini çıkarmıştır. Gazeteciliğimizin piri sayılan Ağâh Efendi, Mutasarrıflık, Elçilik ve Posta Nazırlığı yapmıştır. Memleketimizde posta pulu ihdası onun tarafından temin olunmuştur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Yozgat otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!