Aksaray Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Aksaray Otobüs Bileti

Aksaray otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Aksaray’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Anadolu’da ak’la başlayan Akhisar, Akşehir, Aksaray gibi şehirler, çoğu zaman kalelerinin ya da evlerinin beyaz taşlarla örülmüş olmasından anılır.

Orta Anadolu’da Tuz Gölü’ne dökülen Aksu Irmağı’nın ovaya girdiği yersek! sulak düzlükte kurulan Aksaray şehri, Selçuklu sultanlarının burayı almaları ve beyaz taşlardan bir saray yaptırmaları ile “Aksaray” adını alır. Aslında. beş bin yıllık bir şehir olan Aksaray’ın Hititler devrinde adı Garsaura’dır. O zaman küçük bir kasaba olan Garsaura, MÖ. 36 yılında Kapadokya Kralı Ark- helos’un hoşuna gitmiş, adını kendi adıyla değiştirerek, şehre “Arkhelais” adını vermiştir. Bin iki yüz yıl bu adla tanınan şehir, Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın bu şehri yeniden kurmasıyla Aksaray adını almıştır.

Şöyle ki:

Haçlı Seferleri sırasında, bütün gücüyle Anadolu’yu savunan ve yaptığı savaşlarda üst üste zaferler kazanan Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, başkent Konya’nın dışında askeri bir üs kurmayı düşünmüş, bunun için de Arkhelais adındaki Aksaray’ı seçmiştir. Şehri, önce sağlam bir surla çevirtmiş, surun tam ortasında beyaz taşlardan iki katlı güzel bir saray yaptırmış, sarayın çevresini de cami, medrese, hastane, bedesten gibi kamu hizmeti gören eserlerle süslemiştir. Her zafer dönüşünde Aksaray’a gelen ve zafer şenliklerini Aksaray’da başlatan Sultan II. Kılıç Arslan, Aksaray’a “Zafer Yurdu” demek olan “Dâruz-zafer” adını vermişse de, bu ad tutunamamış, halk şehre ‘Aksaray adını uygun görmüştür.

Kılıç Arslan, ayrıca bir ferman çıkartarak kötü niyetli kimselerin bu şehre asia giremeyeceğini, Aksaray’da kim suç işlerse, başının hemen vurulacağını oa ilan etmiştir. Evliya Çelebi’nin hikâye ettiğine göre, Sultan Sarayı’nın cümle Kapısı önünde, tunçtan yapılmış iki aslan heykeli, şehre gözcülük eder, kör yetle şehre giren kimseleri, bu aslanlar ağızlarından çıkardıkları ateşlerle ku’ ederlermiş… Bu yüzden sadece doğruların, iyilerin, yararlı kişilerin şehre “İyilerin yurdu” anlamına gelen “Dârüs-Süleha” adı da verilen adla kitaplara geçmiştir.

Ah Saray

BaşKa bir söylentiye göre, Aksaray adı “Ah Saray!”..” dan gelir, derler.

Bu söy’enti bir aşk efsânesine bağlanır. Bir zamanlar Selçuklu sultanlarınca” c gözdesi amansız bir hastalığa tutulur. Ülkenin hekimleri, bir mum jç erıy:ç gHen ve âh-ü vahlarıyla sarayın duvarlarını çınlatan bu kızın derdine bir çare bulamazlar. Günler, aylar âh-vah içinde geçip giderken, bir gün saraya derviş kılıklı bir adam gelir. Hastanın nabz.na el atar, aşk hastası olduğunu anlar. Sultana, “Gözdenizin ölmesini istiyor musunuz?” der. Hayır” der Sultan. “Onun yaşamı, benim yaşam imdir. Onu, neye mal olursa olsun kurtarmanızı istiyorum “ Bu kesin teminat üzerine hekim şu cevabı verir: “O halde tiz bu kızı falan yerdeki delikanlıyla baş-göz edeceksiniz. Hastalığının çaresi o delikanlıdır”…

Sultan, delikanlıyı buldu,dur, gerçekten de bir gizli aşk, tatlı bir sonla sonuçlanır. Onlar erer muratlarına…

Buna benzer bir hikâye, Mevlâna nsn Mesnevi sinde de geçer ama aşkın tek heceli iniltisi olan Aksaray da, saraya, şehre ad olduğu söylenmekte..

Bunlardan birisi bugün Aksaray yakınlarındaki Sultanhan, Kervansarayadır.

Sultanhanı Kervansarayı

Anadolu’nun eski ticaret yolları üzerinde, çoğu terk edilmiş anıt yapılar görülür… Bunlar kervansaraylardır. Özellikle Selçuklular devrinde ticarî mallar taşıyan kervanları baskınlardan korumak, onlara güvenebilecekleri konak yerleri sağlamak, konakladıkları yerlerde, her türlü ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, büyüklü küçüklü hanlar ve kervansaraylar yapılmış, bu yapıların çoğu zamanımıza kadar ulaşmıştır.

Kervansaraylar, konak yerlerine ve iklim koşullarına göre yazlık ve kışlık olarak yapılmışlardır. Yazlık kervansaraylar, güneş avlulu, kışlıklar avlusuz, üzerleri kapalıdır. Bazı kervansaraylar hem yazlık, hem de kışlık olarak yapıldıkları için bunlar çok daha büyüktür. Surlarla çevrili bir şehre benzer. Taş işleme büyük portalleri, revaklarla çevrili avluları, deniz feneri şeklinde geceleri kervanlara bulundukları yeri gösteren ışıklı gözetleme kuleleri, dinlenme odaları, ahırları, ambarları, hamamları, mescitleri, cephanelikleri, yiyecek ve su depoları vardır. Ocakları her zaman tüter, buralara uğrayan fakirler, gariplere dikkat edilir çıplaklar giydirilir, karşılığında hiçbir ücret vakit gelirlerinden harcanır. Duvarları yüksek, kapılarda günün 24 saatinde nöbettedir. Kervansaraya gelen her yolcu bilir ki devletin güvenliği altındadır. Aksaray otobüs firmalarını karşılaştır.

Devlet, ticaret kervanlarının güvenliğini yalnız kevransaraylarla sağlamaz, sınırlarına giren her kervan, ülkeden ayrılıncaya kadar devletin göze çarmaktadır. Zarar gören, soyguna uğrayan kervan malları, devlet hazinesi Selçuklu kervansaraylarının en büyüğü, Konya-Aksaray yolu Sultanhanı Kervansarayıdır. Bu kervansaray, aynı zamanda mimaride taş işçiliğinin şaheseri sayılır, Bugün Aksaray’a cağ kasabasının yanı başında bulunan Sultanham, Selçuklu Sulta” Aaeaan Keykubad tarafından 1229 yılında yaptırılmış, bir yangından sonra 1278 de Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında onarılarak geniş Yazlık ve kışlık iki bölümü bulunan kervansarayın doğusunda, bir yükselen portalı vardır. Bir kapı da batıdadır.  Süslemelerle dolgulu sivri kemerin iki yanında, geometrik örgüler, mıhrabiyeler ve basık kemerli giriş kapısı, tam bir anıt düzenindedir. Kapıdan geniş bir avluya geçilir. Avlunun ortasında bir mescit, çevresinde kemeni odalar vardır. Buradan ikinci bir kapıyla kervansarayın kışlığına girilebilir. Kışlığın ortasında fener biçiminde bir gözetleme kulesi vardır. Tümüyle tonoz kubbelerle kapalı olan bu bölüm, mazgal percereierden ışık alır.

Son yıllarda onarılan Sultanhanı Kervansarayımda çeşitli tarihi olaylar geçmiş, bir kale kadar sağlam olduğu için savaşlarda çoğu zaman savunma yeri olarak kullanılmıştır. Bir ara, Selçuklular devrinde, Moğoliar Anadolu’ yu bir baştan öteki başa istilâ etmişledir, irıncin adlı bir Moğol komutanı Konya ve çevresini kasıp kavuruyor, halkı alabildiğine eziyordu. Onun bu zulmüne karşı ilyas adında bir Türkmen beyi ayaklandı. Ne var ki ilyas Bey’in gücü Moğollar’ı yenmeye yeterli değildi. Bir çarpışmada ilyas Bey, Sultanhanı Kervansarayıma sığınmak zorunda kaldı. Moğolların 20 bin kişilik ordusu Sultanhanı’nı kuşattılar.

İlyas Bey, beş yüz kişilik kuvvetiyle Sultanhanı’nda savunmaya geçti. Kuşatma aylarca sürdü. Moğollar, mancınıklarla taş yağdırdılar, yağlı paçavralarla kervansarayı ateşe verdiler. Kervarsaray yine düşmedi. Çaresiz kalan Moğol ordusu, sonunda çekilip gitti.

Sultanhanı Kervansarayımın vakıf gelirleri çok zengindi. Bir orduyu üç aya yakın bir süre besleyebilecek yiyeceği her zaman depo edilmişti. Yolcuları rahat ettirebilecek her şey düşünülmüştü. Berberi, kunduracısı, terzisi, sağlık yurdu, hamamı, aşhanesi, fırını, ahırları, samanlığı, arpalığı vardır. Üç kişilik bir yönetim kurulu kervansarayın gelir ve giderlerini idare ediyor, yapılan hizmetler karşılığında ırk, din farkı gözetilmeden kimseden bir şey istenmiyordu. Selçuklu devrinde sosyal hizmetlerin ve dayanışmanın örnekleri olan kervansaraylar, daha sonraki devirlerde, vakıfların dağılması yüzünden etkinliklerini yitirmişler, günümüze ise terk edilmiş, yıkık yapılar olarak ulaşabilmişlerdir. Bunlar arasında Sultanhanı Kervansarayı, bir anıt-yapı, mimarî bir şaheser olarak yaşamaktadır. Aksaray otobüs bileti almak için sitemizdeki paneli kullanabilirsiniz!

Alman bilgini Korte, “Anadolu’dan Çizgiler” adlı eserinde bu kervansaray için şu cümleleri yazmaktan kendini alamıyor: “Herhalde hiçbir devlet adamı, kültür tarihi bakımından ticaretin önemini Alâeddin Keykubad’ın bu yapısındaki kadar parlak şekilde gösterememiştir. Burada güzellik ve gaye, o kadar olgun bir ahenk içindedir ki, bir millet buna ancak kültür hayatının en yüksek noktasında ve sadece kısa bir zaman için ulaşmasını bilmiştir…”

Türk tarihinde ak alınla yaşantısını sürdüren, temiz yürekli, ince ruhlu mert insanlar diyarı Aksaray….