Amasya Giresun Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Giresun Otobüs Bileti

Amasya Giresun otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Giresun’a giden otobüs firmaları için tıkla!

EKONOMİK DURUM : Giresun Vilâyeti topraklarının faydalanma bakımından bölünüşü şöyledir : % 19.5 ekili – dikili alanlar. D 18 ormanlar, % 33,5 çayır ve otlaklar. % 29 ürün vermiyen arazi. % 19.5 oranında olan ekili – dikili alanların % 11 ’i ekili alanlar, % 8,5 u ise dikili alanlardır. Dikili alanların böyle bir yüksek oran gösterişinde, geniş alanları kaplıyan fındıkların payı büyüktür. Bu ağaçlardan elde edilen ürün. Giresunluların başlıca geçim kaynağıdır. Memleketimizin önemli bir ihraç maddesini teşkil eden fındık ürününün büyük bir kısmını Giresun Vilâyeti verir. Bütün Türkiyedeki fındık ağaçlarının  %44’ü Giresun Vilâyeti sınırları içinde bulunur.

Bu sınırlar içinde bulunan 71.200.000 fındık ağacından yılda yaklaşık e rak 120.000 ton ürün alınmaktadır. Giresun Vilâyetinden fındıktan başka çeşitli meyvalar da yetişir. Bu Vilâyette tarla ziraatine pek az yer ayrılmıştır. Vilâyetin tarla ziraatine en elverişli kesimleri Alucra ile Şebinkarahisar kesimleridir. Giresunda ekine elverişli en geniş topraklar, mısıra ayrılmıştır. Bütün hububat tarlalarının  47 sinde mısır ziraati yapılmaktadır. Bazı kesimlerinde son yıllarda çay ziraati de gelişmektedir. Komşusu bulunan Ordu Vilâyetinde olduğu gibi. Giresun’da da şova fasulyesi ekimi yapılır. Kıyı kesimlerinde balıkçılık bir kısım halkın isidir. Giresun otobüs bileti almak için erken davranın.

Vilâyette yetişen başlıca ürünlerin ten hesabile yıllık miktarı: (22.614) Arpa. (34.500) buğday, (476) çavdar. 5 716ı mahlût. (4.869) fiğ, (40.028) mısır, (34) mercimek, (40) nohut. (5.335 patates. (378) fasulye, (26.000) elma, (18.800) armut.

Giresun fındığının, nrü’tenleri, basta Almanya olmak üzere İngiltere. Fransa. İsviçre. Hollanda gir: Avrupa memleketleridir. Bu mahsûl memlekete vasati 30 – 50 miiron liralık bir döviz temin etmekle Türkiyenin önemli döviz kaynaklarından biridir.

1957 yılma Kadar tek mahsule dayanan bu vilâyet denemeler sonunda çay ziraatine d- Gverisi: bir iki:tın- ve toprağa sahip olduğu anlaşılmış ve bu ziraatın t. mimi v<dunda devletçe büyük bir himayeye mazhar olmuştur. Hâlen 10.125 dönüm 1 Dekar arazi taahhüde bağlanmış ve bunun 8.957 dönümü dikilmiştir. Bir dönümden 150 Kg. vaş yaprak alınabilmektedir. Bu bakımdan Giresun. Türkiyenin çay istihsalinde de parlak bir istikbale namzettir.

71.400 Hektarlık araziyi, 750 – 1500 metreye kadar bir kuşak halinde Ladin ve Köknar karışığı zengin ormanlar kaplamaktadır. Daha yükseklerde bu nevilere Kayın cinsi de karışır. Ş. Karahisar, Alucra kazalarında Sarıçam ve kavak cinslerine rastlanır. Devlet bunların bakımını ve işletmesini, Devlet Orman İsletmesi adı altında kurduğu müesseseye bırakmıştır. Her türlü teknik bilgiye sahip kalifiye elemanlarile bu müessese ormanları kıymetlendirmeye büyük gayretler sarf etmektedir. Son beş yıl içinde 83.935.340 metreküp tomruk. 14.684.62 kental odun istihsal etmiştir. İşletme; onarma ve istihsal için 3,5 milyon liraya yakın para ödemiş ve bu arada 120 kilometre uzunluğunda orman yollan yapmıştır. Devlet işletmesi yanında hususî teşebbüsler de yer almaktadır. Yıllık kapasitesi 840 m1 olan bir kereste fabrikası ile büyüklü küçüklü atölyeler faaliyet halindedir. Ziraî kredilerle büyük kalkınma hamlesine girişmiş bulunan Giresun, sosyal ve teknik alanda önemli gelişmeler sağlamıştır.