Amasya Kars Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Kars Otobüs Bileti

Amasya Kars otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Kars’a giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ: Şehrin bugün kullanılan adı, Bizans ve Selçuklulardan bahseden İslâm eserlerinde geçmektedir. Daha önceleri Karuts Kalak yani Kars kalesi diye bahsedilirdi. Kars adı, bu havalinin İran’da kurulan Pars sülâlesinden Val-Arsak (M.ö. 149 – 127) zamanında bu bölgeye yerleştirilen Velendur Bulgar Türklerinin Karsat boyuna kıyasen verildiği kabul edilebilir. Kars havalisi, Urartu kıralı Menua (M.Ö. 810 – 785) zamanında fethedilerek yerli küçük bir kırallık halinde idare edilmeğe başlandı. Bu havali, M. Ö. 665 yıllarında İskitlerin istilâsına uğradı. İskit hâkimiyeti dör yüzyıl devam ettikten sonra, Iran hâkimiyetine intikal etti, Bilâhare MakedonyalIların idaresine geçti.

Sasaniler, 429 yılında Kars bölgesine hâkim olunca, iki yüzyıl kadar buraları idare ettiler. Emeviler zamanında, Kars havalisi, Hibib bin Maslama kumandasındaki İslâm kuvvetleri tarafından fethedildi (646). Bura halkı, cizye alınmağa başlanması dolayısile Selçuklular zamanına kadar hiristiyan olarak kaldı.

Hazar Türklerinin akmları sırasında Bizans idaresine geçen Kars havalisine umumî vali tâyin edilmişse de, tekrar Emevilerin eline geçmiştir. Kars. Abbasîler zamanında, halifeliğe tabi bir küçük kırallık halinde idare edilmeğe başladı. Bu Bagarat kırallığı, ikiye ayrılınca, Kars da Bagaratlıların merkezi oldu ı 928). Hemen şimdi Kars otobüs bileti ara.

Selçuklular zamanında, Alp – Arslan buraları fethetmişse de ancak Melikşah Bagaratlıların hakimiyetine sen vermiştir (1080). Selçuklulardan sonra. Kars, bir müddet Kıpçakların işgaline uğradı, tahribedildi. Selçuklular şehri istirdat ile imar ettiler. 1239 yılında İran – Moğollarımn eline geçen şehir.

1358 de Celâyirlilere, 1380 de Karakoyunlulara tâbi oldu. Kars kalesi, 1386 da Aksak Timur tarafından zapt ile tahribedildi. Timurlulardan sonra şehir, yine Akkoyunlular hâkimiyetine girdi. Bu havali, 1467 de Akkoyunlularm eline geçti. Bir müddet de Safevîlerin hâkimiyetinde kalan Kars, Kanunî Süleyman zamanında Osmanlı hudud- ları içine alındı.

Kars kalesi, Osmanlı idaresi zamanında, eyalet merkezi idi. Bir çok defalar İran akınlarına hedef oldu. 1877 de Ruslar tarafından işgal edildi ve Ayastafonos muahedesi mucibince harp tazminatı olarak Ruslara bırakıldı. Millî Mücadele sırasında şehir Ermenilerden zaptedildi (1920). Cumhuriyet idaresinde vilâyet merkezi oldu.

SANAYİ ve TİCARET : Kars’ta yukarıda zikredilen «Süttozu Fabrikası» peynir ve yağ imalâthaneleri, un fabrikaları, modern un değirmenleri, deri sanayii, ziraat âletleri imâl ve tamirhaneleri, iplik ve dokuma sanayii, kuyumculuk ve bilumum küçük sanatlar vilâyetin sanayi faaliyetlerini teşkil etmektedir. Ağır sanayiin gelişmemiş olduğu bu vilâyetimizde iplik ve dokuma fabrikalarının kuruluşu çabaları dikkati çekmektedir.

Ticarî hayatı çok hareketli olan Kars vilâyetinde yılda ihraç edilen hayvan ve hayvan mahsûlleri vilâyete ortalama olarak 100 milyon lira civarında bir gelir sağlamaktadır.