Amasya Samsun Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Samsun Otobüs Bileti

Amasya Samsun otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Samsun’a giden otobüs firmaları için tıkla!

SANAYİ DURUMU : Karadeniz bölgesinde geniş bir hinterlanda sahip olan Samsun Vilâyetinde sınaî tesisler her yıl bir miktar daha inkişaf

Sınaî tesislerin hemen ekserisi Merkezde kurulmuş olmakla beraber, bazı kazalarda mevcut hahallî ham maddeyi işleyen tesislere de rastlanmaktadır.

Bugüne kadar kurulmuş olan sınaî tesisler daha ziyade gıda maddeleri imâl eden küçük sanayi vasfını haizdir. Büyük sanayi kurulmamış olmasının belli başlı faktörleri arasında, enerji kifayetsizliği, müteşebbislerin bir araya gelerek sermaye şirketlerinin teşekkül edememesi sayılabilir.

Bugünkü İktisadî şartlar muvacehesinde, münferit işletmelerin rantabl çalışmaları gerek bilgi ve gerekse sermaye kifayetsizliği sebebiyle mümkün olamamaktadır.

Vilâyet merkez ve kazalarında mevcut sınaî tesisleri aşağıdaki şekilde guruplandırmak mümkündür:

Un fabrikaları : Bir tanesi vilâyet merkezinde Mert ırmağı üzerinde ve 8 adedi de Havza kazasında Tersakan Deresi kenarında olmak üzere 9 un fabrikası mevcuttur. Bu tesisler Yeşilırmak’ın su enerjisinden istifade maksadı ile buralarda kurulmuş eski müesseselerdir. Ancak gerek son senelerin su imkânlarının azlığı ve gerekse artan ihtiyaç karşısında tesislerin tevsii yüzünden fabrikaların ekserisi dizel motorları ile takviye edilerek suyun miktarına bağlı kalmaksızın devamlı çalışmak imkânını bulmuşlardır.

Bu bölgede istihsal edilen un, irmik ve kepek Doğu Karadeniz bölgesine. Doğu Anadolu’ya Samsun limanından sevk edilmektedir.

Çeltik fabrikaları: Alaçam ve Terme Kazalarında çeltik ziraati yapılmaktadır. İstihsal edilen çeltiğin kıymetlendirilmesi için birisi Alaçamda ve iki tanesi Terme Kazasında, bir adedi de Merkez’de olmak üzere dört çeltik fabrikası mahallî olarak faaliyet göstermekte ve istihsalini Samsun’a sevk etmektedir.

Konserve fabrikaları : İki konserve fabrikası mevcut olup, civar kazalarda istihsal edilen meyve ve sebzeleri kıymetlendirmektedir. Bunlardan bir tanesi eski bir maziye sahiptir. Daha ziyade meyve kompostosu imalâtı ile mütemayizdir. Diğeri de, sebze ve meyve işlemektedir.

Makarna ve şehriye fabrikası : Yeniden tevsi edilmiş bulunan makarna ve şehriye fabrikaları modern tesislerle hizmete girme çabasındadır.

Bisküvi ve ekmek fabrikaları : İki bisküvi fabrikası faaliyette olup bölge ihtiyaçlarına cevap vermeğe çalışmaktadır.

Ekmek daha ziyade basit kubbeli fırınlarda pişirilmeket ise de, bir tane örnek ekmek fabrikası faaliyettedir.

Şekerleme ve helva fabrikaları : Bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermek için her nevi akide, karamela, sütlü fondan, çikolata, ve benzeri şekerler ile, lokum ve helva imal eden sekiz tesis mevcuttur. Bunlardan bir tanesi çikolata da imâl etmektedir. Samsun’un hinterlandındaki şehir ve kasabalar ile, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu, ihtiyaçlarını bu tesislerden karşılamaktadır.

Nebatî yağ tesisi: Çarşamba Kazasında sabunluk prina yağı işleten bir nebati yağ tesisi mevcut olup, bölge ihtiyaçlarının cüzi bir kısmını karşılamaktadır.

Samsun’da çeşitli baharatı öğüterek un hline getirip ambalâjlıyan, ayni zamanda pirinç ve benzeri maddelerden un yapan bir tesis de faaliyet halindedir.

Bunlardan başka, mahallî ihtiyaçlar için gazoz ve benzeri soğuk meşrubat imal eden, buz istihsal eden küçük tesisler de mevsimlik olarak faaliyet gösterirler.

Lâstik ayakkabı imalâtı : Karadeniz bölgesinin fazla yağışlı olması bu bölgede yaşayan halkın nisbeten sağlam ve ucuz olan siyah lâstik ayakkabıya itibarını arttırmış ve dolayısiyle, Samsun’da bu tarz imalât yapan 12 müessesenin kurulmasına müncer olmuştur. Bunların bir kısmı ayakkabı imalinden başka, çeşitli kauçuk mamûlleri de yapmaktadır.

ilâç sanayii : Samsun’da ilâç imalâtı ile iştigal eden bir firma da faaliyet halindedir.

Sabun ve soda imalâtı : Hâlen, Samsun’da bir soda imalâthanesi ve Çarşamba kazasında da bir sabun imalâthanesi mevcuttur.

Elbise temizleme boyama atölyeleri : Samsun’da üç adet kuru sistem elbise temizleme ve boyama yapan tesis mevcuttur.

Kolonya imalâtı : Bölge ihtiyaçları için kolonya imâl eden üç tesis Oda’da kayıtlı ise de hâlen bir tanesi faaliyet halindedir.

Oksijen gazı ve asitkarbonik tesisleri : Bölge ihtiyaçları için, Samsun’da bir adet oksijen gazı imalâthanesi ve bir adet karbonik asit imâl eden tesis faaliyet halindedir. Türk – İtalyan Kredi Anlaşmasından bir firma da ikinci bir oksijen tesisi kurmuştur.

Bakır haddeleri ve bakır eşya tesisleri :Merkez kazada 2 bakır haddehanesi ve iki adet de muhtelif bakır sıvama işleri, bakır eşya imâl eden tesis mevcuttur.

Teneke kutu, gazoz kapsülü imalâtı : Çeşitli işlerde kullanılmak üzere teneke ambalâj malzemesi, konserve kutusu, gazoz şişesi kapsülü yapan iki tesis faaliyet halindedir.

Oto karoser imalâtı : Kamyon ve otobüslere ahşap ve saçtan karoser imâl eden 7 tesis faaliyet halindedir. Bunlar daha ziyade demir mesnetli ahşap malzeme üzerine saç kaplama ve boyama yapmaktadırlar. Ekserisinin döşeme imalâtı da vardır. Otobüs bileti al ve konforlu bir yolculuk yap.

Kesekâğıdı imalâtı : Eölge ihtiyacını karşılayan 1 adet kesekâğıdı tesisi mevcuttut. Çeşitli boyda kesekâğıdı ve ambalaj malzemesi imâl ederek Doğu Karadeniz Bölgesine ve Vilâyet: hinterland bakımından, bağlı kasaba ve şehirlere sevk ederler.

Torna, döküm, tamir ve madenî eşya tesisleri : Samsun’da takriben 30 kadar büyüklü küçüklü atölyede çeşitli döküm ve tcrna işleri, sıcak ve soğuk demircilik, âlet ve makine, cto tamiratı ve benzeri işle yapılmaktadır.

Resmî sektör’e ait tesisler de mevcut olup bunlar:

Et ve Balık Kurumu Soğuk Hava Deposu : Et ve Balık Kurumu’na ait bir soğuk hava deposu mevcut olup, burada 25 ton taze balık ve 125 ton dondurulmuş balık muhafaza edilmekte ve günde 10 ton balık dondurulmakta, icabında 25 ton da buz imâl edilmektedir.

Tekel sigara fabrikası : Yılda 3,5 milyon kilo Gelincik, Kulüp, Bafra, birinci, İkinci ve Samsun sigaraları imâl eden Tekel’e ait bir sigara fabrikası mevcuttur. Bu tesiste daha ziyade bölgede yetiştirilen kaliteli tütünler işlenmektedir.

Bafra kereste fabrikası : Devlet Orman İşletmesine ait yılda takriben 6.500 m3 çam ve 300 m3 köknar kerestesi imâl eden bir kerete fabrikası faaliyettedir.