Amasya Trabzon Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Trabzon Otobüs Bileti

Amasya Trabzon otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Trabzon’a giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ : İran transit yolunun Karadenize bitim noktası  Kars, Ağrı, Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane’nin tabii mahreci itibariyle çok eski yıllardan beri ticarî bakımdan da ayrı bir ehemmiyet taşıyan  meşhur Truva Muharebeleri zamanlarından beri mevcudiyeti vardır.

Eski devirlerde adı “Sugra” ve kare anlamına geier. ”Iraçezts ‘dur. Bazı tarihçilere göre; kaleyi çevreleyen surların şekline en verilmişti. Tarihçi Charles Texier de bu mütaleaya iştirak etmiştir.

Roma Generallerinden Lukullus ve Pompei; Pont Devletini yıkmak için başladıkları savaşlar sonunda Trabzon, Roma İmparatorluğunun himayesine girmiş ve ikinci yüzyılda İmparator Hadrianus tarafından mabetler, saraylar, kemerler ve o devir için güzel bir liman yaptırılarak imar ediin.iştir.

Sonra, Got’ların hunharca taaruzlarına maruz kalan şehir fazlasiyle harap edilmiş ise de, Justinianus’un yakın alâkasiyle yeniden imar edilmiştir. Bu sırada yapılan su kemerleri bilhassa kayda şayandır.

Lâtinlerin İstanbul’u zaptından sonra, Aleksi Komnenos Trabzon’a gelerek bu şehir ile mülhakatından ibaret bir devlet kurmuştur, 1204’ten 1461 yılına kadar  257 yıl devam eden ve “Trabzon İmparatorluğu” diye adlandırılan bu devletin. Birinci İzzettin Keykâvüs tarafından Sinop’un fethinden sonra  1214  hudutları küçülmüş ve Selçuklulara vergi vermeğe başlamıştır. Trabzon Selçuk Türkleri tarafından iki defa muhasara edilmiş fakat zaptolunamamıstır.

M.-1243 Kösedağ savaşı olduğundan, Trabzon bu Paleoğlar 1261’de İstanbul’u verince, Trabzon istiklâlini yine, kardeşlerini komşu Türk rabet tesis suretiyle muhtemel duruma Anadolu Moğolları hâkim olarak vergi vermiştir.

Karar alarak Lâtin İmparatorluğuna son uharazaya çalışmış ve İmparatorlar kızla veya Beylerle evlendirerek taarruzlara karşı kuvvetli görünmek istemişlerdir.

Sultan Murat II. zamanında Türkler tarafından denizden zaptedilmek istenilen şehir; İkinci Sultan Eayezıt’m lalası Hızır Bey tarafından karadan yapılan hücumlara da mukavemet etmiş ve imparator üçbin altın vergi vermeği kabul ettiğinden zaptolunamamıştır.

Fakat, İstanbul’u fethederek Bizansın merkezi ve batıdaki Taksim’den Bir Görünüş tarihe mâl eden Sultan Fatih bu sefer doğuya dönmüş ve Trabzon otobüs firmaları Bizansın Trabzon’da bulunan kolunu da bertaraf etmek üzere harekete geçerek Amasra, Kastamonu ve Sinop’u kolayca zaptetmiş ve Trabzona yönelmiştir.

1461 yılında, Türk donanması ile ordusunu denizden ve karadan kuşatıldığım gören İmparator Davit Komnen mukavemetin faydasız olacağını anlamış ve 26 Ekim 1461 tarihinde şehri Fatih Sultan Mehmet’e teslim etmiştir.

Fatih İstanbul’a dönerken şehrin idaresini bir müddet için Gelibolu valisi Kâzım beye tevdi etmiş ve sonra Amasya Valisi şehzade Bayezit (İkinci) valiliği deruhte eylemiştir.

Osmanlı imparatorluğunun en parlak devirlerinde dahi mühim bir eyalet ve ticaret merkezi olan Trabzonda, Yavuz Sultan Selim uzun yıllar valilik etmiş ve Haşmetli Hükümdar Kanunî Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 tarihinde burada doğmuştur.

Trabzon coğrafî durumu itibariyle, ehemmiyetini hiçbir zaman kaybetmemiş ve hemen daima vilâyet merkezi olarak kalmıştır.

Birinci Cihan Harbinde, 18 Nisan 1916’da, Rusların eline geçmiş ise de, 24 Şubat 1918 günü istilâdan kurtarılmıştır.